Πολιτική Αγορών

Περιεχόμενα

Όροι & Προϋποθέσεις

Το Πόλις Πολυχώρος μέσω της ιστοσελίδας του inpolis.gr σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε τις υπηρεσίες και τα σεμινάρια που επιθυμείτε, από την άνεση του υπολογιστή σας. Η αγορά υπηρεσιών ή σεμιναρίων, η σύναψη σύμβασης και τυχόν ακύρωσή της ή υπαναχώρησή σας διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Εφαρμογή

Η παρούσα «πολιτική αγορών» εφαρμόζεται σε κάθε πώληση υπηρεσιών που πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Σταυρόπουλος Νικ. Αθανάσιος» που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 62 – 66, με Α.Φ.Μ.: 169011554 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του διαδικτυακού της τόπου inpolis.gr (εφεξής «Ιστότοπος»).

Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο χρήστης του Ιστοτόπου (εφεξής «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του θα πρέπει να εγγραφεί στον Ιστότοπο. Για την εγγραφή ή σύνδεση του χρήστη στον Ιστότοπο απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και το που μας βρήκατε. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.

Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η παραγγελία των υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον Ιστότοπο. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • Των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτές περιγράφονται στις σελίδες του Ιστοτόπου. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 • Της συνολικής τιμής των υπηρεσιών της παραγγελίας.
 • Των μέσων πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.
 • Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην Εταιρεία.
 • Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 • Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον πελάτη, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως και το σχετικό έγγραφο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

 • Στις συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του Ιστοτόπου διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.