Πολιτική Απορρήτου

Περιεχόμενα

Πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα αφορούν την επεξεργασία
από Πόλις Εκπαίδευση Πολιτισμός Σταυρόπουλος Νικ. Αθανάσιος,
Μαρίνου Αντύπα 62-66, Νέο Ηράκλειο Αττικής, 14121.
Το Πόλις Εκπαίδευση – Πολιτισμός, εφεξής “Εταιρεία”, αποδίδει μεγάλη
σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή
επικοινωνείτε μαζί μας.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική
Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας
μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής
δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που
περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη
μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της
κάθε υπηρεσίας μας.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή
ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε
συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση
ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν,
κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ.,
φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και
κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS,
στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας,
αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας –
υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας
(log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη

μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Επίσκεψη στον ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας inpolis.gr το πρόγραμμα περιήγησης
που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στο
διακομιστή του ιστοτόπου μας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται
προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής (Log file). Εκεί συλλέγονται
και αποθηκεύονται χωρίς την παρέμβασή σας μέχρι την αυτοματοποιημένη
διαγραφή τους οι ακόλουθες  πληροφορίες:
 Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας,
 Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 Το όνομα και η διεύθυνση URL του ληφθέντος αρχείου,
 Δικτυακός τόπος από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση (διεύθυνση URL),
 Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, κατά περίπτωση,
το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας καθώς και το όνομα του
παροχέα πρόσβασής σας.
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους
ακόλουθους σκοπούς:
 Για την εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,
 Για την εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 Για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του
συστήματός μας και
 Για περαιτέρω οργανωτικούς σκοπούς.
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1
στ ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς συλλογής
δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέξαμε για να καταλήξουμε σε
συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό  σας.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης όταν
επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
β) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας
Στην φόρμα επικοινωνίας μας και εφόσον έχετε συναινέσει ρητά, μας
αποστέλλετε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό  σας και το email σας.
Αυτά τα δεδομένα τα αποθηκεύουμε για όσο χρονικό διάστημα είναι
απαραίτητο για την επιδίωξη  των νόμιμων συμφερόντων μας.

Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο
προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας και την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο
επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό
και με την κείμενη για Φορείς Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης αλλά και τη
γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή νομοθεσία και
Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη
συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και
να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε
ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για
φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη
παράνομων πράξεων

Γνωστοποίηση δεδομένων

Στην Εταιρεία επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες και προσπαθούμε να
θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα
προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι
τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες
στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Δεν γίνεται γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για
σκοπούς άλλους εκτός από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω.
Γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτους μόνον εάν:
 Εσείς – σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ – έχετε δώσει ρητά τη
συγκατάθεσή σας
 Η γνωστοποίηση είναι – σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ –
απαραίτητη για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση έννομων
συμφερόντων μας και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υφίσταται
υπερισχύον νόμιμο συμφέρον σας να μην αποκαλύψουμε τα δεδομένα
σας
 Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση αποτελεί – σύμφωνα με το άρθρο
6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ – νομική υποχρέωση
 Η γνωστοποίηση απαιτείται – σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ
– για την εκτέλεση σύμβαση μαζί σας.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, τοποθετούμε σε
αυτόν μικρά αρχεία στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies
είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον
υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα
cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο
λογισμικό.

Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο
τερματικό που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε την
ταυτότητά σας.
Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν τη χρήση της διαδικτυακής
προσφοράς μας πιο ευχάριστη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα
αποκαλούμενα «cookies-περιόδου σύνδεσης» για να αναγνωρίσουμε ότι
έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Αυτά τα
cookies διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδό σας από τη σελίδα μας.
Επιπλέον για να βελτιώσουμε την φιλικότητα προς τον χρήστη,
χρησιμοποιούμε «προσωρινά cookies» που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή
σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν επισκεφθείτε ξανά τον
ιστότοπό μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα, ότι έχετε ήδη βρεθεί μαζί μας και
ποιες ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.
Συμπληρωματικά, χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να καταγράψουμε
στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να την αξιολογούμε με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της προσφοράς μας (βλ. σχ. Ενότητα 5). Αυτά τα cookies μας
επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε ξανά τον
ιστότοπό μας, ότι έχετε ήδη βρεθεί μαζί μας. Τα συγκεκριμένα cookies
διαγράφονται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο.
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies είναι
απαραίτητα – σύμφωνα με  το άρθρο 6 παρ.  1 στ ΓΚΠΔ – για την προστασία
των νόμιμων συμφερόντων δικών μας και τρίτων.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται cookies αυτόματα.
Ωστόσο, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε
να μην υπάρχουν αποθηκευμένα cookies στον υπολογιστή σας ή να
εμφανίζεται πάντα μια υπόδειξη πριν από τη δημιουργία ενός νέου cookie.

Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Εργαλεία ανάλυσης

Tracking-Tools
Τα Tracking-Tools που αναφέρονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από
εμάς βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στ ΓΚΠΔ. Με τα Tracking-Tools,
θέλουμε να εξασφαλίσουμε έναν σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της
ιστοσελίδας μας και τη συνεχή βελτιστοποίησή της. Χρησιμοποιούμε επίσης
τα Tracking-Tools  για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας
μας και να την αξιολογήσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς
μας για εσάς. Τα συμφέροντα αυτά πρέπει να θεωρούνται δικαιολογημένα
κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.
Οι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων που
επεξεργάζονται εμφανίζονται στα Tracking-Tools.

Google Analytics
Το Google Analytics, αποτελεί μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται
από την Google Inc. (https://www.google.com, Amphitheater Parkway,
Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής “Google”). Το χρησιμοποιούμε με
σκοπό την προσαρμογή και τη συνεχή βελτιστοποίηση των σελίδων μας. Σε
αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται ψευδονομικά προφίλ χρήσης και
χρησιμοποιούνται cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα
cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως:
♦ Τύπος Browser / έκδοση,
♦ λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται,

♦ URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε
προηγουμένως),
♦ Host του υπολογιστή (διεύθυνση IP),
μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι
πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του
ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του
δικτυακού τόπου, για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη
δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς
έρευνας αγοράς και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν
να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή αν τρίτοι
επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας
δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα που έχει η Google. Οι διευθύνσεις IP είναι
ανώνυμες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή μια αντιστοίχιση με φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (IP masking).
Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα
το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε
αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα
χαρακτηριστικά αυτής της ιστοσελίδας.
Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται
από τα cookies και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου
(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των
δεδομένων από τη Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας ένα
πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Social Media Plug-ins

Στον ιστότοπό μας τοποθετούμε – σύμφωνα  με το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ –
Social Plug-ins από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, προκειμένου ο ιστότοπός

μας να γίνει πιο γνωστός. Αυτός ο εμπορικός σκοπός πρέπει να θεωρηθεί ως
έννομο συμφέρον σύμφωνα  με την διάταξη του ΓΚΠΔ. Η ευθύνη για αυτήν
την συμβατή με την προστασία  των προσωπικών δεδομένων λειτουργία
πρέπει να διασφαλίζεται από τους αντίστοιχους παρόχους.
Facebook
Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται τα plugins του Facebook για την
εξατομίκευση της χρήσης τους. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε το κουμπί “LIKE” ή
“SHARE”. Πρόκειται  για μια προσφορά από το Facebook.
Εάν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο
plugin, ο δικός σας Browser δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές
του Facebook. Το περιεχόμενο των plugins μεταφέρεται από το Facebook
απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτό
στον ιστότοπό μας.
Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες στις
οποίες έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα του
ιστοτόπου μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν έχετε
συνδεθεί με το Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της
διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας
σε ένα διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Εάν συνδέεστε με το Facebook, το Facebook μπορεί να συνδέσει την
επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας με τον λογαριασμό σας στο
Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα πιέζοντας το
κουμπί “LIKE” ή “SHARE”, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται
απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι
πληροφορίες θα δημοσιεύονται επίσης στο Facebook και θα εμφανίζονται
στους φίλους σας στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς
διαφήμισης, έρευνας αγοράς και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook. Για
το σκοπό αυτό το Facebook δημιουργεί προφίλ χρηστών, σχετικά με
ενδιαφέροντα, σχέσεις κλπ, για να αξιολογήσει για παράδειγμα τη χρήση της
ιστοσελίδας μας σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook,
για να ενημερώσει άλλους χρήστες του Facebook σχετικά με τις
δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που
σχετίζονται με τη χρήση του Facebook.
Αν δεν θέλετε το Facebook να συνδέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω
της ιστοσελίδας μας με  το λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να
αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω
επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα
σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου
σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου
(https://www.facebook.com/about/privacy/) του Facebook.

Δικαιώματα υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:
 σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με
τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα,
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά
με τους σκοπούς επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών
δεδομένων, τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχει
γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας ή ο σχεδιαζόμενος χρόνος
αποθήκευσης, η ύπαρξη δικαιώματος για τη διόρθωση, τη διαγραφή ή
τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την αντίθεση της επεξεργασίας
αυτών.

 σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε αμέσως τη διόρθωση
των εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων σας που έχουμε
αποθηκεύσει.
 σύμφωνα με το άρθ. 17 ΓΚΠΔ να απαιτήσετε από εμάς την διαγραφή
αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία
απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της
έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής
υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου
 σύμφωνα με το άρθ. 18 ΓΚΠΔ να περιορίσετε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτά δεν είναι ακριβή, η
επεξεργασία είναι παράνομη, η επεξεργασία δεν είναι πλέον
απαραίτητη, αλλά αυτά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών απαιτήσεων ή έχετε αντιταχθεί στη επεξεργασία
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ.
 σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, να λάβετε τα προσωπικά σας
δεδομένα που μας έχουν δοθεί σε δομημένη, κοινή και μηχανικά
αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλους
υπεύθυνους επεξεργασίας.
 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε την
συγκατάθεση επεξεργασίας των  δεδομένων σας. Ως αποτέλεσμα, δεν
θα επιτρέπεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει
αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον
 σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική
αρχή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εθνική εποπτική αρχή.

Δικαίωμα αντίρρησης

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι  απαραίτητη για 
τους σκοπούς έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ
ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε κατά αυτής της επεξεργασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, υπό τον όρο ότι υπάρχουν λόγοι που
προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή ότι η ένσταση στρέφεται κατά
της εμπορικής προώθησης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε γενικό δικαίωμα
αντίρρησης, το οποίο εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να υπάρχει υποχρέωση
προσδιορισμού κάποιας ιδιαίτερης κατάστασης.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης ή αντίρρησης,
παρακαλείστε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
στο [email protected].

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τη δημοφιλή μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) για  την
επίσκεψη του ιστοτόπου μας σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο
κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης.
Πρόκειται για μια κρυπτογράφηση 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας
δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, θα χρησιμοποιήσουμε την
τεχνολογία v3 των 128 bit. Η κρυπτογράφηση μίας σελίδας του ιστοτόπου μας
εμφανίζεται από την κλειστή αναπαράσταση του εικονιδίου κλειδιού ή
κλειδώματος στην κάτω γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης.
Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως
χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται
συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προσωρινών Δεδομένων ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου
2022.
Ως αποτέλεσμα της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτυακού μας τόπου και των
προσφορών του ή λόγω αλλαγών στις νομικές ή επίσημες απαιτήσεις, η
πολιτική απορρήτου μας μπορεί να αλλάξει. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη
δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών
αυτών. Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου μπορεί να προβληθεί και να
εκτυπωθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση.